TRANSPARÈNCIA

La Seu electrònica de l’Ajuntament d’Almoster és l’adreça electrònica disponible per als ciuta-
dans i les ciutadanes, a través de xarxes de telecomunicacions, mitjançant la qual l’Ajuntament
difon informació i presta serveis.

 

La titularitat de la Seu electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, veracitat i
actualització de la informació i els serveis per part de l’Ajuntament d’Almoster.

 

A la seu electrònica hi trobaràs:

Transparència
Instància genèrica
Queixes i suggeriments
Gestió tributària
Notificacions electròniques
Factures electròniques