Taulell d'anuncis i edictes

Subvencions

Per Junta de Govern de la Diputació de Tarragona es va acordar, el passat 21 de setembre de 2018, atorgar a l’Ajuntament d’Almoster una subvenció per import de 6.403,50 € dins el programa específic d’obres per sanejament (PEXI) i 6403,50 € dins el programa específic d’abastament i distribució d’aigua potable (PEXI), per l’obra Rehabilitació els carrers Portal, Jacint Verdaguer i Pare Aymamí d’Almoster.

Per Junta de Govern de la Diputació de Tarragona es va acordar, el passat 17 de novembre de 2020, atorgar a l’Ajuntament d’Almoster una subvenció per import de 10.000 € dins el programa COVID Activitats Culturals.

Per Junta de Govern de la Diputació de Tarragona es va acordar, el passat 27 d’octubre de 2020, atorgar a l’Ajuntament d’Almoster una subvenció per import de 15.894,89 € dins el programa COVID Salut Pública.

Per Junta de Govern de la Diputació de Tarragona es va acordar, el passat 21 de setembre de 2018, atorgar a l’Ajuntament d’Almoster una subvenció per import de 6.403,50 € dins el programa específic d’obres per sanejament (PEXI) i 6.403,50 € dins el programa específic d’abastament i distribució d’aigua potable (PEXI), per l’obra Rehabilitació els carrers Portal, Jacint Verdaguer i Pare Aymamí d’Almoster.

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament d’Almoster una subvenció  per un import de  10.937,50 € dins del Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals, curs 2018-2019,

Per Junta de Govern de la Diputació de Tarragona es va acordar, el passat 1 d’octubre de 2019, atorgar a l’Ajuntament d’Almoster una subvenció per import de 2.085,64 € dins el programa de control de Plagues Urbanes Periodomèstics i un import de 532,43 € corresponents al control de la mosca negra i mosquit tigre.

De conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a les zones de bany (platges i piscines) per a l’any 2019, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per Decret, de data 14 d’agost de 2019, segons el qual l’Ajuntament  d’Almoster és beneficiari d’un ajut de 6.895,20€, corresponent al 95% de l’import sol·licitat.

La Diputació de Tarragona en data 1 d’octubre de 2019 va atorgar a l’Ajuntament d’Almoster, una subvenció per import de 2.563,41 € corresponent al 95,00% sol·licitat,  en concepte de actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i millora de la qualitat de l’aigua de consum humà.

Ordenances

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a la redacció definitiva del projecte de Reglament, es duu a terme una consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament d’Almoster , amb la voluntat de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma i sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
c) Els objectius de la norma
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

 

El cementiri municipal és un bé de domini públic afectat a un ús públic sobre el qual els ciutadans hi tenen un dret concedit per un període de temps determinat i que per tal de poder atendre a tots els ciutadans en condicions d’igualtat i nodiscriminació, evitant conflictes innecessaris i, especialment, en un lloc on es busca la pau, tranquil·litat i intimitat és necessari la seva regulació pel que fa a la gestió dels drets funeraris, de l’espai de les sepultures i de tots els tràmits i actesadministratius relacionats amb els títols del dret funerari.

1) Objectius que es persegueixen

2) Justificació de la iniciativa com a instrument més adequat per laconsecució de l’interès general

3) Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

4) Necessitat

5) Possibles solucions alternatives regulatories i no reguladores

Podeu fer arribar les vostres aportacions i suggeriments presencialment o telemàticament a l’adreça de correu electrònic: aj.almoster@altanet.org

Massa salarial

Per Acord adoptat en Sessió de data 19 de desembre de 2019 el Ple vaaprovar la massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat per a l’exercicide 2019, la qual ascendeix a la quantitat de 142.453,14 €.

La qual cosa es fa pública en compliment de l’article 103 bis.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local.

Almoster, 30 de desembre de 2019

Període mitjà de pagament a proveïdors (PMP)

Rati Operacions pagades (dies) – 3,55

Rati Operacions pendents (dies) – 0

PMP (dies) – 3,55

Rati Operacions pagades (dies) – 8,39

Rati Operacions pendents (dies) – 0

PMP (dies) – 8,39

Rati Operacions pagades (dies) – 22,50

Rati Operacions pendents (dies) – 0

PMP (dies) – 22,50

Rati Operacions pagades (dies) – 4,41

Import Pagaments realitzats (euros) – 196.621,22

Rati Operacions pendents (dies) – 0,01

Import Pagaments pendents (euros) – 81.877,70

PMP (dies) – 3,12

Rati Operacions pagades (dies) – 8

Import Pagaments realitzats (euros) – 10.477,39

Rati Operacions pendents (dies) – 3,46

Import Pagaments pendents (euros) – 30.873,31

PMP (dies) – 4,61

Actualitat

Agenda

Xarxes socials

Contacta

Newsletter

Amb la col·laboració

Ajuntament d'Almoster © 2020. Tots els drets reservats

Avís legal