Anuncis i edictes

Acords

Acord del Ple de l’Ajuntament d’Almoster de data de 4 de febrer de 2021 pel qual s’aprova inicialment l’expedient de liquidació definitiva de les quotes d’urbanització.

Havent-se instruït pels serveis competents d’aquest Ajuntament, expedient de liquidació definitiva de les quotes d’urbanització que es detalla a continuació, de conformitat amb l’article 119.2.c) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, se sotmet a informació pública pel termini d’un mes, a comptar des de l’endemà al de la última publicació del present anuncio en el Butlletí Oficial de la Província o en el Diari de Tarragona.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament https: almoster.cat.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.

Descarrega l’informe

Descarrega la certificació

Subvencions

Per Junta de Govern de la Diputació de Tarragona es va acordar, el passat 14 de juny 2019, atorgar a l’Ajuntament d’Almoster una subvenció per import de 5.000,00 € dins de la convocatòria per inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars o patrimonials i de valor cultural.

Per Junta de Govern de la Diputació de Tarragona es va acordar, el passat 17 de novembre de 2020, atorgar a l’Ajuntament d’Almoster una subvenció per import de 10.000 € dins el programa COVID Activitats Culturals.

Per Junta de Govern de la Diputació de Tarragona es va acordar, el passat 27 d’octubre de 2020, atorgar a l’Ajuntament d’Almoster una subvenció per import de 15.894,89 € dins el programa COVID Salut Pública.

Per Junta de Govern de la Diputació de Tarragona es va acordar, el passat 21 de setembre de 2018, atorgar a l’Ajuntament d’Almoster una subvenció per import de 6.403,50 € dins el programa específic d’obres per sanejament (PEXI) i 6.403,50 € dins el programa específic d’abastament i distribució d’aigua potable (PEXI), per l’obra Rehabilitació els carrers Portal, Jacint Verdaguer i Pare Aymamí d’Almoster.

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament d’Almoster una subvenció  per un import de  10.937,50 € dins del Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals, curs 2018-2019,

Per Junta de Govern de la Diputació de Tarragona es va acordar, el passat 1 d’octubre de 2019, atorgar a l’Ajuntament d’Almoster una subvenció per import de 2.085,64 € dins el programa de control de Plagues Urbanes Periodomèstics i un import de 532,43 € corresponents al control de la mosca negra i mosquit tigre.

De conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a les zones de bany (platges i piscines) per a l’any 2019, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per Decret, de data 14 d’agost de 2019, segons el qual l’Ajuntament  d’Almoster és beneficiari d’un ajut de 6.895,20€, corresponent al 95% de l’import sol·licitat.

La Diputació de Tarragona en data 1 d’octubre de 2019 va atorgar a l’Ajuntament d’Almoster, una subvenció per import de 2.563,41 € corresponent al 95,00% sol·licitat,  en concepte de actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i millora de la qualitat de l’aigua de consum humà.

Ordenances

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a la redacció definitiva del projecte de Reglament, es duu a terme una consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament d’Almoster , amb la voluntat de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma i sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
c) Els objectius de la norma
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

 

El cementiri municipal és un bé de domini públic afectat a un ús públic sobre el qual els ciutadans hi tenen un dret concedit per un període de temps determinat i que per tal de poder atendre a tots els ciutadans en condicions d’igualtat i nodiscriminació, evitant conflictes innecessaris i, especialment, en un lloc on es busca la pau, tranquil·litat i intimitat és necessari la seva regulació pel que fa a la gestió dels drets funeraris, de l’espai de les sepultures i de tots els tràmits i actesadministratius relacionats amb els títols del dret funerari.

1) Objectius que es persegueixen

2) Justificació de la iniciativa com a instrument més adequat per laconsecució de l’interès general

3) Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

4) Necessitat

5) Possibles solucions alternatives regulatories i no reguladores

Podeu fer arribar les vostres aportacions i suggeriments presencialment o telemàticament a l’adreça de correu electrònic: aj.almoster@altanet.org

Massa salarial

Per Acord adoptat en Sessió de data 19 de desembre de 2019 el Ple vaaprovar la massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat per a l’exercicide 2019, la qual ascendeix a la quantitat de 142.453,14 €.

La qual cosa es fa pública en compliment de l’article 103 bis.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local.

Almoster, 30 de desembre de 2019

Període mitjà de pagament a proveïdors (PMP)

Rati Operacions pagades (dies) – 2,94

Rati Operacions pendents (dies) – 9

PMP (dies) – 3,29

Rati Operacions pagades (dies) – 3,33

Rati Operacions pendents (dies) – 0

PMP (dies) – 3,33

Rati Operacions pagades (dies) – 3,55

Rati Operacions pendents (dies) – 0

PMP (dies) – 3,55

Rati Operacions pagades (dies) – 8,39

Rati Operacions pendents (dies) – 0

PMP (dies) – 8,39

Rati Operacions pagades (dies) – 22,50

Rati Operacions pendents (dies) – 0

PMP (dies) – 22,50

Rati Operacions pagades (dies) – 4,41

Import Pagaments realitzats (euros) – 196.621,22

Rati Operacions pendents (dies) – 0,01

Import Pagaments pendents (euros) – 81.877,70

PMP (dies) – 3,12

Rati Operacions pagades (dies) – 8

Import Pagaments realitzats (euros) – 10.477,39

Rati Operacions pendents (dies) – 3,46

Import Pagaments pendents (euros) – 30.873,31

PMP (dies) – 4,61

Actualitat

Agenda

maig 09
09:30 - 12:00
Let's Clean Up Day

El temps

Almoster, ES
15:53, Apr 17
15°C
núvols dispersos

Xarxes

Contacta

Newsletter

Amb la col·laboració

Ajuntament d'Almoster © 2020. Tots els drets reservats

Avís legal