Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Almoster entra en situació d’Alerta per Sequera

El Comitè Permanent de Sequera de l’Agència Catalana de l’Aigua va acordar, en la sessió del passat 24 de maig de 2023, declarar l’estat d’alerta per sequera hidrològica a la unitat d’explotació Consorci d’Aigües de Tarragona. El municipi d’Almoster es troba adscrit a la unitat d’explotació 08 de l’esmentat Consorci.

Principals mesures a aplicar en relació a l’ús de l’aigua en situació per sequera hidrològica.

 Mesures específiques en Alerta

Limitació del consum global d’aigua per a abastament de població en Alerta

Els volums lliurats per a abastament de població no poden superar una dotació màxima equivalent de 250 litres per habitant i dia, incloent les fraccions servides des dels recursos propis municipals. Els volums màxims a subministrar a la xarxa es calculen d’acord amb el que es preveu en l’apartat 5.3.2.

 Limitacions particulars en l’ús d’aigua per a abastament de població en Alerta

L’ús d’aigua per a abastament de població resta sotmès a les limitacions següents, que apliquen a tots els orígens excepte quan s’indica el contrari i per al compliment de les quals ha de vetllar l’Administració competent en la gestió del servei d’abastament domiciliari.

 1. El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en l’horari de menor insolació (de 20h a 8h).

La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. Cal evitar el reg durant moments de pluja, ja sigui utilitzant sensors automàtics o mitjançant altres formes de supervisió del reg. En qualsevol cas, no pot superar-se una dotació de 450 m3/ha/mes. El reg dels jardins particulars es pot realitzar, com a màxim, dos dies cada setmana. Les entitats locals han de determinar la pauta d’alternança. Per defecte, els habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i els dissabtes, i els que tinguin numeració senar els dijous i els diumenges.

2. Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua.

Com a excepció a l’anterior, en llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel manteniment de la mateixa. En qualsevol cas s’ha d’estudiar i, si és viable, s’ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n’asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua.

 1. Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànigues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d’alta pressió.

Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d’aigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, l’ús d’aigua no procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable.

 1. Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.
 2. La utilització d’aigua per l’ompliment de piscines queda limitada als casos següents:
 • El reompliment parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
 • El primer ompliment de piscines de nova construcció o l’ompliment que respongui a obres de rehabilitació de la piscina o de modificació del
 • En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants.

Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

 1. La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents:
 • Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua.
 • Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i
 • També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels Dintre d’aquesta categoria s’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d’aigua possible.
 • L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent. En qualsevol cas, les dotacions màximes s’han d’ajustar als valors previstos a la planificació hidrològica.

Ajuntament

C. Pare Aymamí, 14
43393 Almoster
977 855 110
aj.almoster@altanet.org
www.almoster.cat

Horari d’atenció al públic:
DL – DV de 8:00 a 14:00
DC de 15:00 a 17:30

Política de privacitat
Avís legal