Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Anuncis i edictes

Edictes

Anuncis

El Ple de l’Ajuntament d’Almoster, en sessió ordinària celebrada el 30 de març de 3023, va aprovar inicialment la revisió del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM).

L’esmentat expedient se sotmet a informació pública per un període de trenta dies, comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Tarragona , per tal que els interessats puguin consultar-lo i, si s’escau, formular al·legacions i/o suggeriments. En cas de no haver-hi cap al·legació i/o suggeriment durant aquest termini, l’acord inicial esdevindrà definitiu.

Durant el termini expressat, l’expedient es podrà consultar de dilluns a divendres de 9:00 h. a 14:00 h a les oficinal de l’ajuntament, ubicat al carrer Pare Aymami 14, i a la pàgina web de l’ajuntament www.almoster.cat. , i s’hi podran formular les al·legacions i/o suggeriments que s’estimin oportuns en les oficines de Registre municipals o a qualsevol altra oficina de registre prevista a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiucomú de les administracions públiques.

Llicències

Mitjançant decret de l’alcaldia de data 18 de maig de 2021 s’ha resolt aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos, de les sol·licituds per ús dels Horts d’Almoster i publicar la relació durant un termini de cinc dies hàbils.

Aquesta publicació substitueix a la notificació individual.

Durant aquest termini d’informació pública de la relació de sol·licituds presentades admeses i excloses, les persones interessades podran presentar al·legacions i sol·licitar la rectificació de la llista publicada quan aquesta petició es fonamenti en errors materials sobre el motiu d’exclusió sempre que s’acreditin degudament.

La llista provisional de sol·licituds d’admeses és:

REGISTRE / DATA DE PRESENTACIÓ / NOM

365/2021 – 17/02/2021 – Isolde Apetz

407/2021 – 24/02/2021 – Quim Packard

742/2021 – 20/04/2021 – Lidia Almagro Fàbregas

792/2021 – 29/04/2021 – Joan Bonmati Fernandez

La llista provisional de sol·licituds excloses és:

REGISTRE / DATA DE PRESENTACIÓ / NOM

893/2021 – 12/05/2021 – Associació Germina

Motiu d’exclusió:
No estar inscrit en el Registre municipal d’entitats.

L’Ajuntament d’Almoster obre una convocatòria pública per a l’accés a 8 parcel·les d’horta pública destinades a persones físiques , a entitats inscrites en el registre municipal i escoles exclusivament pel seu conreu agrícola i amb destinació a l’autoconsum, pel període d’un any, prorrogable, anualment, de forma expressa fins a 5 anys.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:

Fins el dia 16 de maig de 2021.

SOL·LICITUDS:

Les corresponents instàncies s’hauran de presentar, mitjançant model oficial, juntament amb la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades, al registre general de l’Ajuntament.

REQUISITS:

Els interessats hauran de complir amb les següents condicions:

Per a poder ser titular d’un dret d’ús d’un dels horts caldrà que la persona sol·licitant reuneixi les condicions següents:

 1. En el cas de persones físiques:
  • Ser major d’edat.
  • A la data d’inici del procés de sol·licituds, cal estar domiciliat i empadronat com a resident al municipi d’Almoster.
  • No tenir cap deute pendent de pagament amb la hisenda municipal.
  • No disposar ni conrear cap altre hort o terreny de conreu, ja sigui a títol de propietari, arrendatari o qualsevol altre situació.
  • No tenir cap altre membre de la unitat familiar que sigui titular d’un hort municipal i que cap altre membre de la unitat familiar es presenti a la convocatòria de referència. Només es podrà presentar una sol·licitud per unitat familiar, entenent-se per unitat familiar aquelles persones que convisquin en un mateix domicili, a no ser que hi hagin parcel·les sobrants. En cas que es presenti més d’una sol·licitud per domicili, únicament s’admetrà la primera registrada en les dependències municipals,restant excloses la resta.
 2. Alternativament, també podran optar a ser titulars del dret d’ús les entitats inscrites en el registre municipal d’entitats, quan s’acrediti la seva sol·licitud per a un ús de caire pedagògic,terapèutic o social. En aquest cas, caldrà presentar una memòria descriptiva dels objectiuspedagògics, terapèutics o socials del programa, així com un projecte de gestió del treball a l’hort. Amés, caldrà designar una persona física responsable del grup i del compliment de les condicionsd’ocupació establertes, amb la qual es mantindran totes les relacions derivades de l’autorització d’ús.
 3. Finalment, també les escoles d’Almoster.

DOCUMENTACIÓ:

 1. Sol·licitud degudament signada.
 2. Fotocòpia del DNI.
 3. Volant d’empadronament.
 4. En el cas de centres escolars i entitats, hauran d’adjuntar a la sol·licitud, una memòria descriptiva dels objectius pedagògics, terapèutics o socials del programa, així com un projecte de gestió del treball a l’hort. A més, caldrà designar una persona física responsable del grup i del compliment de les condicions d’ocupació establertes, amb la qual es mantindran totes les relacions derivades de l’autorització d’ús.

Acords

Per Acord adoptat en sessió ordinària de data 27 de setembre de 2023 el Ple va aprovar la massa
salarial del personal laboral d’aquest per a l’exercici 2023 que ascendeix a la quantitat de
159.984,58 €.

Acord del Ple de l’Ajuntament d’Almoster de data de 4 de febrer de 2021 pel qual s’aprova inicialment l’expedient de liquidació definitiva de les quotes d’urbanització.

Havent-se instruït pels serveis competents d’aquest Ajuntament, expedient de liquidació definitiva de les quotes d’urbanització que es detalla a continuació, de conformitat amb l’article 119.2.c) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, se sotmet a informació pública pel termini d’un mes, a comptar des de l’endemà al de la última publicació del present anuncio en el Butlletí Oficial de la Província o en el Diari de Tarragona.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament https: almoster.cat.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.

Subvencions

Per Junta de Govern de la Diputació de Tarragona del dia 12/12/2022 s’ha atorgat a l’Ajuntament d’Almoster una subvenció total de 4.090,87€, dins la convocatòria de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, anualitat 2022 que serviran per finançar l’actuació de: Incrementar nivell de Ciberseguretat, Servidor municipal.

Per Junta de Govern de la Diputació de Tarragona del dia 04/10/2022, ha atorgat a l’Ajuntament d’Almoster una subvenció total de 49.355,73€, dins la convocatòria de subvencions per a la Transició energètica i Acció climàtica. Convocatòria 2022, que serviran per finançar les següents actuacions:

 • Tractament vegetació de la zona de les Mustreres – 6.465,94 €
 • Implantació de la recollida d’escombraries porta a porta – 10.000,00 €.
 • Millores eficients en l’enllumenat del nucli d’Almoster – 32.889,79 €

Per Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va atorgar a l’Ajuntament d’Almoster una subvenció per import de 14.822,00€ en concepte de Salut Pública, per l’any 2022.

Per Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va  atorgar a l’Ajuntament d’Almoster una subvenció per import de 13.550,40 €  i 8.174,00 € en concepte de Salut Pública, per l’any 2022.

Per Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va  atorgar a l’Ajuntament d’Almoster una subvenció per import de 30.000,00€   per tal de realitzar actuacions destinades a inversions en equipaments culturals, per l’any 2022.

Per Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va  atorgar a l’Ajuntament d’Almoster una subvenció per import de 20.160,00€  dins el programa del Pla d’Acció Municipal PAM 2021, per l’actuació Rehabilitació integral de la piscina infantil municipal.

Per Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va  atorgar a l’Ajuntament d’Almoster una subvenció per import de 20.000,00€  dins el programa del Pla d’Acció Municipal PAM 2021, per l’actuació Arranjament dels vestidors del Camp de Futbol municipal.

Per Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va  atorgar a l’Ajuntament d’Almoster una subvenció per import de 39.840,00€  dins el programa del Pla d’Acció Municipal PAM 2021, per l’actuació Incorporació de 2 pistes de pàdel a la finca esportiva.

Per Junta de Govern de la Diputació de Tarragona es va  atorgar a l’Ajuntament d’Almoster una subvenció per import de 2.299,00€  dins el programa e-catàleg, per l’actuacio de la Píccola Orquestra.

Per Junta de Govern de la Diputació de Tarragona es va  atorgar a l’Ajuntament d’Almoster una subvenció per import de 20.160,00€  dins el programa del Pla d’Acció Municipal PAM 2021, per Rehabilitació integral piscina infantil municipal d’Almoster.

Per Junta de Govern de la Diputació de Tarragona es va atorgar a l’Ajuntament d’Almoster una subvenció per import de 14.485,50€ dins el programa per impulsar l’economia baixa en carboni: desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l’ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques, Convocatòria 2020.

Per Junta de Govern de la Diputació de Tarragona es va  atorgar a l’Ajuntament d’Almoster una subvenció per import de 55.333,00€  dins el programa del Pla d’Acció Municipal PAM 2019.

Per Junta de Govern de la Diputació de Tarragona es va  atorgar a l’Ajuntament d’Almoster una subvenció per import de 10.937,05 € dins el programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants municipals  i de 1er cicle de educació infantil en escoles rurals 2019-2020.

Per Junta de Govern de la Diputació de Tarragona es va acordar, el passat 4 de novembre de 2020, atorgar a l’Ajuntament d’Almoster una subvenció per import de 4.079,70 € dins el programa per garantir el control de la qualitat de l’aigua de consum humà.

Per Junta de Govern de la Diputació de Tarragona es va acordar, el passat 10 de novembre de 2020, atorgar a l’Ajuntament d’Almoster una subvenció per import de 1996,68 € dins el programa de Protecció i defensa dels animals domèstics.

Per Junta de Govern de la Diputació de Tarragona es va acordar, el passat 24 de novembre de 2020, atorgar a l’Ajuntament d’Almoster una subvenció per import de 651,10€ dins el programa de control de Plagues Urbanes Periodomèstics i un import de 370,59 € corresponents al control de la mosca negra i mosquit tigre.

Per Junta de Govern de la Diputació de Tarragona es va acordar, el passat 14 de juny 2019, atorgar a l’Ajuntament d’Almoster una subvenció per import de 5.000,00 € dins de la convocatòria per inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars o patrimonials i de valor cultural.

Per Junta de Govern de la Diputació de Tarragona es va acordar, el passat 17 de novembre de 2020, atorgar a l’Ajuntament d’Almoster una subvenció per import de 10.000 € dins el programa COVID Activitats Culturals.

Per Junta de Govern de la Diputació de Tarragona es va acordar, el passat 27 d’octubre de 2020, atorgar a l’Ajuntament d’Almoster una subvenció per import de 15.894,89 € dins el programa COVID Salut Pública.

Per Junta de Govern de la Diputació de Tarragona es va acordar, el passat 21 de setembre de 2018, atorgar a l’Ajuntament d’Almoster una subvenció per import de 6.403,50 € dins el programa específic d’obres per sanejament (PEXI) i 6.403,50 € dins el programa específic d’abastament i distribució d’aigua potable (PEXI), per l’obra Rehabilitació els carrers Portal, Jacint Verdaguer i Pare Aymamí d’Almoster.

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament d’Almoster una subvenció  per un import de  10.937,50 € dins del Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals, curs 2018-2019,

Per Junta de Govern de la Diputació de Tarragona es va acordar, el passat 1 d’octubre de 2019, atorgar a l’Ajuntament d’Almoster una subvenció per import de 2.085,64 € dins el programa de control de Plagues Urbanes Periodomèstics i un import de 532,43 € corresponents al control de la mosca negra i mosquit tigre.

De conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a les zones de bany (platges i piscines) per a l’any 2019, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per Decret, de data 14 d’agost de 2019, segons el qual l’Ajuntament  d’Almoster és beneficiari d’un ajut de 6.895,20€, corresponent al 95% de l’import sol·licitat.

La Diputació de Tarragona en data 1 d’octubre de 2019 va atorgar a l’Ajuntament d’Almoster, una subvenció per import de 2.563,41 € corresponent al 95,00% sol·licitat,  en concepte de actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i millora de la qualitat de l’aigua de consum humà.

Ordenances

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a la redacció definitiva del projecte de Reglament, es duu a terme una consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament d’Almoster , amb la voluntat de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma i sobre:

 • Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
 • La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
 • Els objectius de la norma.
 • Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

 

El cementiri municipal és un bé de domini públic afectat a un ús públic sobre el qual els ciutadans hi tenen un dret concedit per un període de temps determinat i que per tal de poder atendre a tots els ciutadans en condicions d’igualtat i nodiscriminació, evitant conflictes innecessaris i, especialment, en un lloc on es busca la pau, tranquil·litat i intimitat és necessari la seva regulació pel que fa a la gestió dels drets funeraris, de l’espai de les sepultures i de tots els tràmits i actesadministratius relacionats amb els títols del dret funerari.

 1. Objectius que es persegueixen.
 2. Justificació de la iniciativa com a instrument més adequat per laconsecució de l’interès general.
 3. Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
 4. Necessitat.
 5. Possibles solucions alternatives regulatories i no reguladores.

Podeu fer arribar les vostres aportacions i suggeriments presencialment o telemàticament a l’adreça de correu electrònic: aj.almoster@altanet.org

Massa salarial

Per Acord adoptat en Sessió de data 19 de desembre de 2019 el Ple vaaprovar la massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat per a l’exercicide 2019, la qual ascendeix a la quantitat de 142.453,14 €.

La qual cosa es fa pública en compliment de l’article 103 bis.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local.

Almoster, 30 de desembre de 2019

Període mitjà de pagament a proveïdors (PMP)

Rati Operacions pagades (dies) – 7,25

Rati Operacions pendents (dies) – 6,00

PMP – 7,25

Rati Operacions pagades (dies) – 7,42

Rati Operacions pendents (dies) – 0,00

PMP – 7,42

Rati Operacions pagades (dies) – 61,76

Rati Operacions pendents (dies) – 4,93 

PMP – 53,27

Rati Operacions pagades (dies) – 6,85

Rati Operacions pendents (dies) – 229,84

PMP – 87,37

Rati Operacions pagades (dies) – 7,89

Rati Operacions pendents (dies) – 0

PMP – 7,89

Rati operacions pagades (dies) – 3,72

Rati Operacions pendents (dies) – 0

PMP (dies) – 3,72

Rati operacions pagades (dies) – 3,70

Rati Operacions pendents (dies) – 25,14

PMP (dies) – 4,09

Rati operacions pagades (dies) – 5,23

Rati Operacions pendents (dies) – 16

PMP (dies) – 5,25

Rati Operacions pagades (dies) – 7,44

Rati Operacions pendents (dies) – 0,00

PMP (dies) – 7,44

Rati Operacions pagades (dies) – 4,20

Rati Operacions pendents (dies) – 9,84

PMP (dies) – 4,32

Rati Operacions pagades (dies) – 6,02

Rati Operacions pendents (dies) – 0

PMP (dies) – 6,02

Rati Operacions pagades (dies) – 2,94

Rati Operacions pendents (dies) – 9

PMP (dies) – 3,29

Rati Operacions pagades (dies) – 3,33

Rati Operacions pendents (dies) – 0

PMP (dies) – 3,33

Rati Operacions pagades (dies) – 3,55

Rati Operacions pendents (dies) – 0

PMP (dies) – 3,55

Rati Operacions pagades (dies) – 8,39

Rati Operacions pendents (dies) – 0

PMP (dies) – 8,39

Rati Operacions pagades (dies) – 22,50

Rati Operacions pendents (dies) – 0

PMP (dies) – 22,50

Rati Operacions pagades (dies) – 4,41

Import Pagaments realitzats (euros) – 196.621,22

Rati Operacions pendents (dies) – 0,01

Import Pagaments pendents (euros) – 81.877,70

PMP (dies) – 3,12

Rati Operacions pagades (dies) – 8

Import Pagaments realitzats (euros) – 10.477,39

Rati Operacions pendents (dies) – 3,46

Import Pagaments pendents (euros) – 30.873,31

PMP (dies) – 4,61

Ajuntament

C. Pare Aymamí, 14
43393 Almoster
977 855 110
aj.almoster@altanet.org
www.almoster.cat

Horari d’atenció al públic:
DL – DV de 8:00 a 14:00
DC de 15:00 a 17:30

Política de privacitat
Avís legal